Menú de navegació

El nostre model de treball

La nostra aposta per una acció:

 

A. PROACTIVA, PLANIFICADA I POSITIVA.

 • Basada en el coneixement i l’anàlisi continuat de la realitat i les necessitats existents.
 • Fonamentada en l’acció proactiva i planificada que supera dinàmiques reactives i d’intervenció aïllada.
 • Orientada per una lògica estratègica i positiva, centrada en la màxima optimització de les oportunitats, les potencialitats i les capacitats existents o que es poden crear, i l’adequada i creativa gestió de riscos, amenaces i dificultats.

 

B. TRANSVERSAL I INTEGRADORA:

 • Té en compte, de forma interrelacionada, el conjunt de dimensions i àmbits de vida que configuren la realitat quotidiana dels infants i els adolescents.
 • Contempla la perspectiva de la infància i l’adolescència com a element clau que ha d’estar present en tot allò que, des dels diferents àmbits, es fa a la ciutat.
 • És sensible i articula:
  1. El conjunt de realitats diverses que viuen els infants i adolescents (amb especial atenció als més vulnerables).
  2. La lògica de ciutat i territorial, contemplant les particularitats de cada barri.
  3. El conjunt articulat d’estratègies diverses d’acció (de promoció i prevenció,  d’acció comunitària, d’atenció individual-familiar i assistencial…) que dotin de potència, qualitat i eficàcia el suport a la infància i adolescència.

 

 

C. INTEL·LIGENT I COOPERATIVA:

 • Fonamentada en l’intercanvi col·lectiu de sabers, en l’aprenentatge pràctic derivat de l’experiència del conjunt d’actors implicats i en la seva capacitat de generar constantment nous reptes.
 • Generadora permanent de complicitats i afavoridora de l’intercanvi i la confluència d’esforços per assolir unes fites compartides.

 

D. D’IMPACTE I FLEXIBLE:

 • Amb vocació transformadora i de llarga trajectòria, i amb capacitat de generar en el seu recorregut el màxim de sinèrgies i efectes multiplicadors.
 • Adaptable des d’un punt de vista organitzatiu als requeriments que el projecte plantegi a cada moment i optimitzador al màxim del capital humà i els recursos disponibles en cada moment, al servei sempre de l’acció conjunta.