Menú de navegació

Idees força i valors

Allò que ens inspira i ens orienta…

 

A. Una mirada de la infància i l’adolescència:

 

 • Com una ETAPA CLAU del cicle vital de les persones.
 • Com un BÉ COMÚ del qual tothom a la ciutat hem de tenir cura.
 • Que considera als infants i adolescents com a SUBJECTES DE DRETS que cal defensar i com a PLENS CIUTADANS DEL PRESENT, als quals cal donar veu, escoltar activament i apoderar.
 • GLOBALITZADORA I RECEPTIVA A LA DIVERSITAT DE REALITATS existents a la ciutat, i que viuen els infants i adolescents.
 • INTEGRAL i que tingui en compte, de forma interrelacionada, les diferents dimensions de la vida quotidiana dels infants i adolescents.
 • ECOLÒGICA que té en compte la interacció entre els infants/adolescents i el seu entorn, com aquest es pot convertir en font de suports i oportunitats vitals per a ells i, alhora, com ells poden contribuir a millorar-lo.

 

 

B. Aquests principis i valors:

 

 • Sensibilitat ètica i un MODEL IDEOLÒGIC COMPARTIT d’orientació humanista, relacional, crític i transformador.
 • El convenciment de que una CIUTAT BONA PER ALS INFANTS I ADOLESCENTS, és una ciutat bona per a tothom.
 • La idea de que GARANTIR A LA PRÀCTICA ELS DRETS dels infants i adolescents és una contribució al bé comú i una responsabilitat indefugible que tenim els adults.
 • Plena consciència de que INVERTIR EN INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA és un repte i una aposta de futur però, sobretot, de present.
 • COMPROMÍS DE COOPERACIÓ I CORESPONSABILITAT de tots aquells agents de la xarxa d’atenció a la infància i adolescència en la cerca de formules per millorar i ampliar les seves respostes.
 • Aposta per l’EQUITAT EN L’ACCÉS ALS SUPORTS VITALS que s’ofereixen a la ciutat als infants i adolescents, garantint la igualtat de resultats i no només la igualtat d’oportunitats.