Menú de navegació

Plans de treball

Compartim full de ruta…

 

La TIAB desenvolupa la seva actuació en el marc de plans d’acció per a un determinat període 

 

El plenari de la TIAB és qui orienta les línies d’acció que han d’articular els plans de treball per a cada període.

El disseny dels plans de treball encarregats pel plenari és responsabilitat de la comissió tècnica, la qual activa totes les col·laboracions i suports que estima necessaris per donar una resposta adequada i ajustada a l’encàrrec rebut.

 

 

 

Una vegada que la comissió tècnica presenta la proposta de pla de treball al plenari, és aquest qui la valora i, si s’escau, l’aprova. Aquesta aprovació del pla de treball corresponent a cada període sempre es vincula a la previsió i garantia de dotació del pressupost valorat com a necessari.

La comissió tècnica és l’encarregada d’impulsar, organitzar, dinamitzar i fer el seguiment de la implementació dels plans de treball aprovats, activant totes aquelles estructures d’acció que siguin necessàries per dur a terme el conjunt d’iniciatives contemplades, coordinant-les i cercant el màxim de sinèrgies possibles. També assumeix la responsabilitat de l’avaluació i elaboració de memòries d’actuació que es presentaran al plenari per a la seva valoració i aprovació, si s’escau.