Menú de navegació

Missió i objectius

Allò que dóna sentit al nostre treball…

 

Fer de Badalona una ciutat que ofereixi als infants i adolescents, en els diferents àmbits de la seva vida quotidiana, el MÀXIM D’OPORTUNITATS VITALS per al seu desenvolupament i benestar, garantint a la pràctica i de forma efectiva els seus drets.

 

 

Allò que pretenem…

 

L’objectiu general de la TIAB és MILLORAR L’ATENCIÓ I ELS SUPORTS que presta la xarxa de serveis, entitats i diferents col•lectius de la ciutat als infants i adolescents de 0 a 18 anys.

 

I per aconseguir-ho ens proposem 5 àmbits d’acció

 

1.  Coneixement:

  • Generar coneixement, conjuntament i de forma permanent, sobre la realitat i necessitats de la infància i l’adolescència a la ciutat.
  • Promoure el coneixement mutu i dels recursos disponibles a la ciutat, entre el conjunt d’agents socials que treballen en l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència.

2.  Visió i planificació:

  • Promoure que el conjunt de les àrees municipals incorporin la perspectiva de la infància i l’adolescència en la seva actuació.
  • Generar un pla d’acció compartit, per part de tots aquells actors implicats en l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència a la ciutat, que incorpori també la mirada, opinió i aportacions dels infants i els adolescents.

3.  Estratègies d’acció:

  • Elaborar i consensuar, entre tots els agents implicats, criteris compartits d’actuació, circuits, protocols, etc., per a millorar l’atenció individual-familiar.
  • Potenciar l’impuls d’iniciatives i projectes basats en la promoció, la prevenció i l’actuació comunitària.

4.  Millora i innovació:

  • Promoure l’intercanvi de bones pràctiques, en el marc de la xarxa d’atenció a la infància i l’adolescència, i el coneixement d’experiències paradigmàtiques externes al municipi.
  • Donar suport a l’avaluació, la millora permanent i la innovació, en matèria d’intervenció amb la infància i l’adolescència a la ciutat.

5.  Comunicació i sensibilització:

  • Difondre i visibilitzar, socialment, la tasca de la xarxa d’atenció a la infància i l’adolescència.
  • Sensibilitzar a la ciutadania sobre els drets dels infants i els adolescents, la seva realitat i necessitats, així com sobre la rellevància de les seves capacitats i contribucions.