Menú de navegació
Publicada l’enquesta de condicions de vida 2019 que reflecteix el preocupant increment de la pobresa infantil

Publicada l’enquesta de condicions de vida 2019 que reflecteix el preocupant increment de la pobresa infantil

Per on 22/07/2020 en Notícies |

Aquest 21 de juliol de 2020 s’ha fet pública la darrera “Enquesta de Condicions de Vida” de l’INE (Idescat), corresponent a l’any 2019, la qual ens alerta que UN 31% DELS MENORS DE 18 ANYS A CATALUNYA ESTÀ EN RISC DE POBRESA O EXCLUSIÓ SOCIAL. 

A partir de l’anàlisi que fa organització Save the Children, adverteix que es tracta d’un augment de dos punts i mig respecte el període anterior (28,6%), la qual cosa evidencia la necessitat de prendre mesures urgents per reduir la desigualtat i la pobresa entre aquelles famílies que més ho necessiten. En total, el nombre d’infants que viuen en pobresa el 2019, abans de la pandèmia, es va elevar a més de 430.900, uns 27.000 més que el període anterior.

Save the Children alerta que, encara que les taxes de pobresa en adults cauen més d’un punt a Catalunya (20,2% el 2018; 18,7% el 2019), els indicadors de desigualtat han augmentat: el 20% de les llars amb majors ingressos acumulen 5,4 vegades el que ingressen el 20% de les llars més desafavorides, segons l’Idescat.

A més a més, les famílies amb fills i filles a càrrec, especialment les monoparentals, continuen patint més la pobresa que les altres llars. L’organització destaca que el 46,9% de les famílies monoparentals a casa nostra, majoritàriament encapçalades per una dona sola, està en risc de pobresa, sent el col·lectiu que ha vist empitjorar més la seva situació amb un augment de quatre punts de la seva taxa de pobresa en només un any. L’ONG adverteix que la pobresa infantil afecta amb major duresa les llars monoparentals compostes per una mare sola migrant o amb escassos estudis i demana que les mesures destinades a pal·liar la pobresa infantil tinguin com a prioritat aquest col·lectiu.

L’altre col·lectiu que també s’ha empobrit més són les llars d’origen estranger, amb una taxa de pobresa que va passar del 48% al 2018 al 50,1% al 2019. Save the Children recorda que aquestes xifres són de l’any 2019 i, per tant, no reflecteixen l’impacte de la Covid-19 en les llars amb menys recursos. L’organització estima que les conseqüències de la crisi econòmica i social en les famílies vulnerables augmentaran considerablement les dades de pobresa infantil durant els pròxims anys. “La nostra projecció és que, si no prenem les mesures adequades, a finals d’any el 34,6% dels infants podrien estar en situació de pobresa. Els plans de reconstrucció han de tenir perspectiva d’infància si no volem deixar tota una generació enrere. Hem d’actuar ara per acabar amb aquest problema que tant afecta al desenvolupament i al benestar de la infància a Catalunya”, afirma Emilie Rivas, responsable de Polítiques d’Infància de Save the Children.

Catalunya se situa a la cua d’Europa en taxes de pobresa infantil, només superades per Romania, una dada similar a la que existia abans de la crisi del 2008. “La pobresa infantil a casa nostra és crònica i si es vol evitar que quasi mig milió d’infants a Catalunya siguin pobres a finals d’aquest any, cal actuar ara, durant la desescalada, combinant mesures temporals per pal·liar els estralls del coronavirus amb mesures permanents, que permetin lluitar contra la xacra de la pobresa infantil”, sosté Rivas.

L’anàlisi de Save the Children sosté que les dones evidencien major precarietat i pobresa laboral, la qual cosa les situa en pitjor lloc per a afrontar una crisi com l’actual, especialment les joves, les migrants i les que tenen baixa qualificació. A més, alguns dels sectors més afectats pel confinament, com el comerç, turisme i hostaleria, estan altament feminitzats. Altres sectors feminitzats, com el sector sanitari o el de cures, han sofert menys impacte econòmic, però en el seu lloc exposen les dones a riscos a contagi més elevat.

Save the Children recorda que el cost mínim per poder criar un infant en condicions dignes a Catalunya és de 626 euros mensuals. Per a les mares soles amb fills i filles a càrrec arribar a fi de mes és complicat: el salari mínim a Catalunya és de 950 euros. Aquestes dones tenen moltes més dificultats per accedir al mercat laboral i per conciliar, per la qual cosa acaben tenint un salari molt menor que el dels homes i estan més exposades a la pobresa.

Per tot això, Save the Children reclama, entre altres mesures, transformar la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) en prestació per fill a càrrec. En aquest sentit, es tractaria d’una prestació complementària a l’Ingrés Mínim Vital (IMV)– aprovat pel govern espanyol durant l’estat d’alarma- que contribuiria a alleujar situacions de vulnerabilitat econòmica en aquelles llars amb presència de menors a càrrec.

“La pobresa infantil és una anomalia que pot i ha de resoldre’s. Per això hem de valorar aquest cost en termes d’inversió, i no de despesa, i tenir en compte que la pobresa infantil té un cost d’aproximadament 5 punts sobre el PIB. Mesures com la prestació per fill a càrrec no són només una qüestió de justícia social sinó d’eficiència, que ajuda i pot continuar ajudant milers de famílies a tirar endavant”, afirma Rivas.

De fet, es pot comprovar l’efecte que tenen les transferències sobre la pobresa de la gent gran, per exemple, que tindria una taxa de pobresa del 82% si no existissin les pensions que permeten rebaixar-la al 12%, amb un poder rectificador del 85%. Així mateix, comprovem que l’absència d’una prestació per als infants deixa que la pobresa s’enquisti entre aquest col·lectiu, que només baixa 7,9 punts, un 20% amb les transferències existents, passant del 38,9% al 31%.

Save the Children calcula que per reduir la pobresa severa que afecta els infants a Catalunya, caldria redirigir el pressupost de la Renda Garantida de Ciutadania cap a la infància més vulnerable, ja que sense aquesta inversió seguirà patint any rere any aquesta situació de pobresa, dramàtica pel seu present però també per al seu futur.

En aquest sentit, l’organització proposa reutilitzar els 380 milions d’euros anuals assignats al pressupost de 2020 de la Renda Garantida per dissenyar una nova prestació que consistiria en un ingrés mensual destinat a aquelles famílies amb menors a càrrec que tinguin uns ingressos anuals per unitat de consum per sota el llindar de pobresa severa autonòmic (7.320€). L’import d’aquesta prestació seria de 200 euros mensuals per aquelles famílies amb un infant a càrrec, que s’incrementaria en 100 euros per cada nen o nena addicional. Aquesta prestació per fill a càrrec com a complement a l’Ingrés Mínim Vital podria reduir en 6 punts percentuals el nivell actual de pobresa severa infantil a Catalunya, passant d’un 13 a un 7%.

Una altra mesura que proposa l’organització és que la Renda Garantida de Ciutadania complementi l’Ingrés Mínim Vital en aspectes puntuals que elevin el cost de vida. Considerant que l’habitatge constitueix la despesa principal de les famílies a Catalunya, resulta apropiat considerar la creació d’una prestació complementària d’habitatge per a totes les famílies amb fills a càrrec beneficiaries de l’Ingrés Mínim Vital a Catalunya.